Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden AnnaQuint, d.d. september 2022


Artikel 1 – Definities en werking


1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder AnnaQuint

Onderneming: AnnaQuint, gevestigd aan de Dorpstraat 19, 6176AA te Spaubeek (KvK 59265620).

Afnemer: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die via een door AnnaQuint georganiseerd verkoopsysteem een bestelling plaatst c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.

Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding van AnnaQuint volgt.

Dienst: iedere opleiding, lezing, cursus en training die onder welke naam dan ook door AnnaQuint wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

Product: ieder boek en (educatief) materiaal dat door AnnaQuint wordt aangeboden en verkocht.

Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de leerling aan AnnaQuint verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.

Bestelling: een overeenkomst tussen afnemer en AnnaQuint voor levering van een product en/of dienst.

Website: de website van AnnaQuint, www.annaquint.nl, en alle onderliggende en gelinkte websites van AnnaQuint via welke afnemers een overeenkomst kunnen aangaan met AnnaQuint.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AnnaQuint en een van haar handelstakken, zoals genoemd in punt 1.1.

1.3 Alle informatie verstrekt door afnemers en leerlingen aan AnnaQuint, is vertrouwelijk en zal als zodanig in vertrouwen behandeld worden. AnnaQuint werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacy reglement van AnnaQuint is, evenals de Algemene Voorwaarden en Klachtenprocedure, te vinden op de website www.annaquint.nl.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AnnaQuint en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen AnnaQuint en afnemer. AnnaQuint gaat ervan uit dat afnemer deze algemene voorwaarden heeft gelezen. Bij afname van een product erkent afnemer de algemene voorwaarden te kennen en deze te onderschrijven.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer (online) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat de bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan de afnemer de algemene voorwaarden via de site van AnnaQuint bekijken of kosteloos opvragen.

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel onverkort van kracht.

2.4 AnnaQuint behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de afnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van reeds bestaande overeenkomsten, geldt tot de vervaldatum van overeenkomst de toepasselijke bepaling die voor de afnemer het meest gunstig is.


Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten afname diensten en producten


3.1 Afnemers kunnen zich aanmelden voor diensten en/of productbestellingen plaatsen via alle door AnnaQuint georganiseerde verkoopkanalen. Enig voorbehoud is dat de afnemer 18 jaar of ouder dient te zijn. Afnemers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen toestemming van hun ouder of voogd te hebben.

3.2 Een overeenkomst tot het afnemen van een dienst tussen AnnaQuint en een afnemer komt uitsluitend tot stand door het verzenden van een inschrijfformulier voor de dienst door de desbetreffende afnemer en de daaropvolgende, schriftelijke, bevestiging van AnnaQuint aan de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de afnemer veertien (14) dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de afnemer zonder opgave van redenen de overeenkomst opzeggen. Bij In Company trainingen geldt deze bedenktermijn niet!

a. Een door AnnaQuint gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven c.q. afnemen van een dienst door middel van een advertentie, folder, een zogenaamde ‘open dag`, lezing of een aan een afnemer gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in lid 3.1 en 3.2 van dit artikel is voldaan.

b. Indien voor een dienst onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van AnnaQuint, is AnnaQuint gerechtigd om van het geven van de betreffende dienst af te zien, deze te verplaatsen naar een andere datum later in het jaar, dan wel deze te combineren met andere diensten of een dienst in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk (per email) mededeling aan de afnemer uiterlijk tien (10) dagen voor aanvang van de dienst.

c. Indien AnnaQuint kenbaar maakt de dienst met een andere dienst te combineren, deze in een andere plaats te geven of naar een latere datum te verplaatsen, heeft de afnemer het recht om binnen vijf dagen na dagtekening van de mededeling van AnnaQuint door middel van een aangetekend schrijven per post aan het adres van AnnaQuint of een e-mail met ontvangstbevestiging de overeenkomst te ontbinden.

d. Indien een dienst geen doorgang vindt, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van AnnaQuint als bedoeld in artikel 3.4, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust. Reeds betaald lesgeld wordt binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van de afnemer.

3.3 AnnaQuint draagt er zorg voor dat producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.4 AnnaQuint streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

3.5 Is de afnemer van mening dat AnnaQuint in gebreke blijft, volgt de afnemer de klachtprocedure van AnnaQuint zoals genoemd in artikel 2.2.


Artikel 4 – Prijzen en betalingen


4.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en voor producten inclusief de wettelijke btw. Voor producten geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.

a. AnnaQuint is geregistreerd bij CRKBO, waardoor afnemers van diensten vrijgesteld zijn van BTW.

4.2 Voor aflevering van producten op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door Klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de afnemer.

4.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aanb -tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen.

4.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van AnnaQuint.


Artikel 5 – Gevolgen van de overeenkomst


5.1 Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: `de overeenkomst’) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:a. Inschrijving door de afnemer voor een dienst is mogelijk via het aanmeldformulier op de website of schriftelijk verzoek. AnnaQuint bepaalt aan de hand van de gevraagdecriteria of de overeenkomst tot stand komt en stelt de afnemer hiervan binnen 7 dagen op de hoogte. De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als zowel AnnaQuint als de afnemer de deelname bevestigen. De afnemer is aan AnnaQuint verschuldigd de totale kosten van de dienst te voldoen voor de eerste dag van de betreffende dienst.

b. Indien de afnemer de overeenkomst van de dienst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 30 dagen voor de aanvang van de dienst zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven per post aan het adres van AnnaQuint of een e-mail met ontvangstbevestiging. De afnemer is dan 25% van de kosten van de betreffende dienst verschuldigd, met een minimum van € 45,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 30 dagen voor de aanvang van de dienst tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk. Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum van poststempel of datum binnenkomst e-mail.

c. Indien de afnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 15 dagen voor de aanvang van de dienst zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven per post aan het adres van AnnaQuint of een e-mail met ontvangstbevestiging. De afnemer is dan 50% van de kosten van de betreffende dienst verschuldigd, met een minimum van € 90,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 15 dagen tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk. Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum van poststempel of datum binnenkomst e-mail.

d. Indien de afnemer de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 15 dagen voor het begin van de dienst of nadat de dienst reeds is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven per post aan het adres van AnnaQuint of een e-mail met ontvangstbevestiging. De afnemer is dan 100% van de kosten van de desbetreffende dienst verschuldigd. Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum van poststempel of datum binnenkomst e-mail.

e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat de afnemer tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van AnnaQuint. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen zeven dagen na verzenden van het aangetekend schrijven op de bankrekening van AnnaQuint is binnen gekomen, wordt de afnemer geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

f. Indien de afnemer door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) dienst af te nemen, is dat voor rekening en risico van de afnemer. Wel is het mogelijk om in overleg met AnnaQuint deel te nemen aan de gelijknamige dienst op een later tijdstip met bijbetaling van de eventuele reeds voldane locatiekosten van de geannuleerde dienst.

g. Indien de afnemer verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de dienst overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,00 voor administratiekosten verschuldigd, bovenop de nog uitstaande kosten.

h. Indien de afnemer na overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de kosten van de dienst met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is AnnaQuint gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:

1. de leerling de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.

2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de leerling te ontbinden.

3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijk invordering.

i. Indien AnnaQuint gebruik maakt van een of meer van de sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan.

j. Indien AnnaQuint overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de afnemer, met een minimum van € 68,00.

k. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallig betalingen de wettelijke rente verschuldigd.


Artikel 6 – Rechten en plichten van de leerling


Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling verplicht:

a.tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de dienst;

b.de voor de dienst benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door AnnaQuint ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en andere leerlingen niet te hinderen;

d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele aanwezigen. De melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

e. AnnaQuint is bevoegd om een leerling (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de dienst te ontzeggen indien:

1. de leerling zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 5 gedraagt;

2. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen of eventuele proefpersonen.

f. AnnaQuint geeft leerlingen altijd de mogelijkheid een examen te herkansen tegen eventuele locatie dag kosten.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid leerlingen


7.1. De leerling is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de dienst af te nemen. AnnaQuint aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart AnnaQuint voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.

7.2 AnnaQuint aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van AnnaQuint.

7.3 AnnaQuint is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het afnemen van de dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van AnnaQuint.

7.4 De leerling vrijwaart AnnaQuint voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 7 sub d bedoelde ziekte of aandoening.


Artikel 8 - Intellectuele eigendom en auteursrechten


1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het materiaal van alle diensten berust bij AnnaQuint. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AnnaQuint.

2. Het is niet toegestaan het materiaal, zoals genoemd in punt 9.1 aan derden ter beschikking te stellen. 3. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.


Artikel 9 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden


AnnaQuint is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de Nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.


NB: De termologie  van leerling, lesgeld, e.d. kan ook in overdrachtelijke zin gelezen worden voorcursist en/of cursusgeld enz. gelezen worden.


Namens:


Praktijk AnnaQuint, Dorpstraat 19 6176AA Spaubeek


Marianna Willems Praktijkhouder